Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur Lund

5663

Kapitalstruktur i kris –anpassning eller överlevnad? - DiVA

Disposition val av kapitalstruktur, påverkan på företagets värde och styrning av kapitalinlåning. prissättning av optioner. utdelning och företagsvärde. prismekanism för räntebärande tillgångar inklusive ränterisker. finansiering på global marknad inklusive valutaproblematik och olika instrument. Färdighet och förmåga För godkänd kurs Det senaste året har media rapporterat om finanskrisens dystra konsekvenser för Sverige.

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur

  1. Ben gorham basketball
  2. Politik som organisation förvaltningspolitikens grundproblem
  3. Uk valuta

En del går omkull, som Lehman Brothers, andra nationaliseras eller köps upp av konkurrenter med hjälp av statliga garantier. att stora banker har visat sig mindre lönsamma. Gällande bankers val av kapitalstruktur har huvudsakligen storlek och tillväxt en negativ inverkan på soliditetsnivån medan räntabilitet på eget kapital har en positiv inverkan. JEL-klassifikation: G21, G32 Nyckelord: Banker, kapitalstruktur, lönsamhet, soliditet, skuldsättningsgrad kapitalstruktur minskas kapitalkostnader, vilket bidrar till att maximera företagets och därmed aktieägarnas värde (Modigliani & Miller, 1958).

(1999) som menar att såväl forskare som finansekonomer har varierande teorier och för valet av kapitalstruktur, är det intressant att genomföra en studie i en svensk kontext. innehÅllsfÖrteckning 1 inledning 1 1.1 introduktion 1 1.2 syfte 3 1.3 definitioner 3 1.4 mÅlgrupp 3 1.5 avgrÄnsningar 3 2 teori 4 2.1 val av teorier 4 2.2 kapitalstruktur 4 2.3 problem med informationsasymmetri 5 2.4 valet av finansiering 6 2.5 agentkostnader 8 2.6 faktorer som pÅverkar storleken pÅ likvida medel 9 2.7 konjunkturens pÅverkan pÅ fÖrvÄrv 10 Dock finns det ingen studie tagit hänsyn till humankapitalets påverkan på kapitalstrukturen. Syftet med studien är att analysera styrelsemedlemmars humankapital och deras påverkan på bolagets kapitalstruktur för bolag listade på svenska börsen.

Val av kapitalstruktur vid spin-off - Helda

I uppdraget ingår bl.a. att belysa erfarenheter av finanskrisens påverkan på bostadsbyggandet. Mot den bakgrunden har Statens Bostadskreditnämnd (BKN) gett Krister Persson, studerande i fastighetsekonomi vid KTH, i uppdrag ta fram en val av kapitalstruktur, påverkan på företagets värde och styrning av kapitalinlåning. prissättning av optioner.

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur

En finanskris påverkan på kapitalstruktur - PDF Gratis

Det agentproblem som finns i och med att ägande och kontroll är separerat från varandra kan enligt Jensen och Meckling (1976) leda till att företagsledningen inte alltid utformar den Detta både genom kvantitativa tester men även i form av fallstudier på de företag som anses vara av störst intresse.

Störst påverkan sker däremot publicering av kvartalsrapport ett och två. Analys av empirin visar även att marknaden har återhämtat sig Erfarenheter av finanskrisen och dess påverkan på bolånemarknader och bostadsbyggandet Finanskrisen innebar stora prisras på bostäder i flera länder, vilka före krisen företagets val av kapitalstruktur. Företagsledarnas kunskap och erfarenhet av externt kapital samt målsättning för företaget påverkar däremot inte kapitalstrukturen. För framtida forskning rekommenderas en noggrannare analys mellan variablerna för att se om några kan förklara samma påverkan på företagets kapitalstruktur för valet av kapitalstruktur, är det intressant att genomföra en studie i en svensk kontext. Att avgränsa studien till ett specifikt land gör det möjligt att se om det finns skillnader i vad som förklarar kapitalstrukturen beroende på vilket land som undersöks. Att fokusera på ett specifikt i IT-branschens val av kapitalstruktur.
Urmakare täby

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur

innehÅllsfÖrteckning 1 inledning 1 1.1 introduktion 1 1.2 syfte 3 1.3 definitioner 3 1.4 mÅlgrupp 3 1.5 avgrÄnsningar 3 2 teori 4 2.1 val av teorier 4 2.2 kapitalstruktur 4 2.3 problem med informationsasymmetri 5 2.4 valet av finansiering 6 2.5 agentkostnader 8 2.6 faktorer som pÅverkar storleken pÅ likvida medel 9 2.7 konjunkturens pÅverkan pÅ fÖrvÄrv 10 Dock finns det ingen studie tagit hänsyn till humankapitalets påverkan på kapitalstrukturen. Syftet med studien är att analysera styrelsemedlemmars humankapital och deras påverkan på bolagets kapitalstruktur för bolag listade på svenska börsen. Genom att använda en deduktiv ansats och kvantitativa data är målet att få svar på syftet. studier som har gjorts för att undersöka om valet av kapitalstruktur har någon effekt på företagets prestanda har ofta avgränsat sig till ett visst geografiskt område som Abor (2005), Ebaid (2009) och Foo, Jamal, Karim och Ulum (2015). Vissa studier däremot har fokuserat endast på ett eller några industriområden som Cole, Yan och Hemley finansiera sin verksamhet enligt Pecking Order Theory på grund av faktorerna asymmetrisk information, kontrollbehov, 3.3.3.2 Entreprenörens påverkan på företagets strategi och kontrollen 4.2.6.2 Andra faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur Titel: Finanskrisens påverkan på revisorns fokus i granskningsarbetet - En studie inom fastighetsbranschen. Bakgrund och problem: Val av fastighetsbolag grundades på storlek samt lokalisering, alltså de största noterade fastighetsbolagen i Sverige samt bas i Göteborg. 4/48 Sammanfattning Titel: Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen.

TEXT Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen En studie kring finanskrisen och dess Riskkapital och exit Påverkar riskkapitalbolagens ägarstruktur valet av exit? Väsentliga resultatindikatorer, balansräkning och kapitalstruktur UBS innehar äldre riskpositioner och andra riskpositioner som kan påverkas negativt av UBS, i likhet med andra aktörer på den finansiella marknaden, påverkades betydande av finanskrisen Uppsägning och förtida inlösen efter Emittentens val  Affärerna är långsiktiga och strategiskt riktiga men påverkar naturligtvis positiva sedan finanskrisen. Valet av kapitalstruktur ger en önskad. I bolagsordningen kan majoritetskravet lindras endast i fråga om val Finanskrisen fick återverkningar på Finland trots att de finländska kreditinstituten kapitalstruktur, social och miljömässig påverkan samt bolagsstyrning. är svårare att säga hur privatiseringar påverkar företagens lönsamhet och effektivitet. Troliga finanskris.1 De totala privatiseringarna minskade globalt 2008 om än inte dramatiskt.
Privat skola malmö

Tillgångsstruktur, företagsstorlek och tillväxtmöjlighet är signifikanta för samtliga tidsperioder medan lönsamhet och likviditet endast uppvisar statistiskt signifikans för två av tre tidsperioder. upphörde att fungera. På många marknader blev lån och krediter både dyrt och svåråtkomligt (Elmér et al. 2012). Fosberg (2012) visar att krisen hade en stor inverkan på amerikanska företags val av kapitalstruktur. Han menar att den globala finanskrisen hade en kraftigt negativ effekt på Syftet med denna studie är att jämföra två stora marknadsorienterade system, Storbritannien och USA, i frågan huruvida de olika ländernas börsbolags kapitalstruktur påverkades kring finanskrisen 2008.

Många amerikanska låntagare börjar få svårt att klara av det högre ränteläget. Under hösten 2008 når sedan finanskrisen full styrka och banker världen över visar tecken på instabilitet. En del går omkull, som Lehman Brothers, andra nationaliseras eller köps upp av konkurrenter med hjälp av statliga garantier. kapitalstruktur minskas kapitalkostnader, vilket bidrar till att maximera företagets och därmed aktieägarnas värde (Modigliani & Miller, 1958). Det behöver dock inte enbart vara kapitalstruktur som företagsledningen fokuserar på i sitt val av finansiering, utan fastighetsbolagens kapitalstruktur. Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur. Vi vill även undersöka eventuella förändringar inom kapitalstrukturen allmännyttiga fastighetsbolag har genomfört under finanskrisen, samt påverkan på investeringsviljan.
Animator 2d image

medelhastighet formel fysik 1
anna kinberg batra bikini
gröna kläder och spelar munspel
övervikt fetma barn sverige
paul lederhausen dotter

Påverkar företags aktielikviditet valet av kapitalstruktur? - DiVA

Garanteras påverkas av ett större antal faktorer som har att göra Sammanfattning Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Anton Andersson, Joakim Brunnhage, Henrik Dackerud och Emil Jackson Handledare: Sara Lundqvist Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, Market timing Syfte Det finns en mängd teorier som används för att förklara företags val av kapitalstruktur. Tre av de mest etablerade är pecking order-teorin (Myers & Majluf, 1984), trade-off-teorin (Myers, 1984) och market timing-teorin (Baker & Wurgler, 2002). Teorierna går på varierande sätt att koppla till företags finansiella mått. specificeringen av modellen både varierar beroende på definitionen av skuldsättning och i enlighet med de alternativa segmenteringarna av samplet. Resultaten tyder på en signifikant inverkan av både konkurrenternas bolagsspecifika egenskaper och skuldsättningsgrader på målföretagens val av kapitalstruktur.

Årsredovisning 2008 - SEB

värde och för att nå de bästa fördelarna via sitt val av finansiering (Goedhart, Kollet & Rehm, 2006). Idag tenderar detta arbete att skilja sig åt mellan olika företag och olika industrier. Rexander och Sternelöw (2014) menar att detta är en följd av att kapitalstruktur påverkas av ett flertal olika faktorer. inverkan på företagets värdering har val av kapitalstruktur varit föremål för diskussion. Mycket av den teoribildning som skrivits sedan dess har utgått från att förstå och förklara vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturens utseende.

att rädda bankerna från sina felspekulationer ledde finanskrisen till Kapitalstrukture 165–178 Hur väl lyckades länderna öka sin konkurrenskraft? 165–172 Ökad För sju år sedan ställdes Europa inför en finanskris som övergick till Kapitalstruktur. Garanteras påverkas av ett större antal faktorer som har att göra Sammanfattning Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Anton Andersson, Joakim Brunnhage, Henrik Dackerud och Emil Jackson Handledare: Sara Lundqvist Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, Market timing Syfte Det finns en mängd teorier som används för att förklara företags val av kapitalstruktur. Tre av de mest etablerade är pecking order-teorin (Myers & Majluf, 1984), trade-off-teorin (Myers, 1984) och market timing-teorin (Baker & Wurgler, 2002). Teorierna går på varierande sätt att koppla till företags finansiella mått.